Utbetaling av sluttvederlag kan medføre at ytelser fra NAV avkortes

Gjeldende skatteregler for tariffestet sluttvederlag innebærer at utbetaling av sluttvederlaget kan føre til avkortning i NAV-ytelser.
Bakgrunnen for problemstillingen er usikkerhet rundt reglene etter fjerningen av skattefritaket for sluttvederlag.

Stortinget vedtok 17.desember 2016, i forbindelse med Statsbudsjettet 2017, at sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen ikke skal føre til avkortning av NAV-ytelser. LO og NHO har i senere brev etterlyst at vedtaket følges opp med nødvendig lovendring.

NAV understreker at det per april 2017 ikke er vedtatt de lovendringer som er nødvendig for at sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen ikke skal medføre avkortning av aktuelle ytelser fra NAV.

Sluttvederlag som utbetales skattefritt etter vilkårene før 01.01.2016, skal som tidligere, ikke føre til avkortning i NAV-ytelser.

Mottakere som har fått avkortning, bes henvende seg til NAV på telefon 55 55 33 33.