SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN AVVIKLES

I årets lønnsoppgjør ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg. Dette betyr at Sluttvederlagsordningen stenges fra og med 01.01.2019 og skal avvikles.

Partene i Sluttvederlagsordningen har i forbindelse med avviklingen av ordningen kommet med følgende presiseringer av vilkårene i Sluttvederlagsavtalen:

  1. Fra og med 01.01.2019 opptjenes ikke lenger ansiennitet i Sluttvederlagsordningen, jf. Sluttvederlagsavtalen pkt. 3.2.
  2. Siste mulige sluttdato etter Sluttvederlagsavtalen pkt 3.5 første og annet ledd er 31.12.2018.
  3. Følgende erstatter Sluttvederlagsavtalen pkt. 6.2 i sin helhet: Krav om sluttvederlag må være fremmet innen 3 år etter sluttdato. Krav fremmet senere enn dette anses foreldet.

Slitertillegget gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres fra 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957. Informasjon om etableringen av slitertillegget vil bli gitt på www.afp.no

Les om Sliterordningen på www.afp.no/sliterordningen