SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN AVVIKLES

I lønnsoppgjøret 2018 ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg. Dette betyr at Sluttvederlagsordningen skal avvikles.

I korte trekk innebærer avviklingen at siste mulige beregnede sluttdato som kan gi rett til sluttvederlag er 31.12.2018. Søknad om sluttvederlag kan derimot fremmes opptil 3 år etter beregnet sluttdato. Dette innebærer at Sluttvederlagsordningen ikke tar imot nye søknader om sluttvederlag etter 31.12.2021.

Som følge av avviklingen av Sluttvederlagsordningen, er det gjort følgende presiseringer av vilkårene i Sluttvederlagsavtalen:

  1. Fra og med 01.01.2019 opptjenes det ikke lenger ansiennitet i Sluttvederlagsordningen, jf. Sluttvederlagsavtalen pkt. 3.2.
  2. Siste mulige sluttdato etter Sluttvederlagsavtalen pkt. 3.5 første og annet ledd er 31.12.2018.
  3. Følgende erstatter Sluttvederlagsavtalen pkt. 6.2 i sin helhet: Krav om sluttvederlag må være fremmet innen 3 år etter sluttdato. Krav fremmet senere enn dette anses foreldet.

Slitertillegget gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957. Informasjon om slitertillegg finner du på www.slitertillegg.no.