Meldeplikt

Plikter alle tilsluttede bedrifter har

1. Sende inn A-melding

Alle arbeidsgivere i Norge er forpliktet til å sende inn A-melding innen den 5. i hver måned. A-meldingen inneholder blant annet informasjon om ansettelsesforhold og lønnsutbetalinger i bedriften. Denne informasjonen går henholdsvis til NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret) og Skatteetaten.

Denne informasjonen brukes i vår premieberegning og behandling av sluttvederlagssøknader. Det er derfor avgjørende at informasjonen som bedriften sender inn via A-meldingen er korrekt. Dersom denne plikten ikke overholdes vil premieberegningen bli feil, og ansatte kan i verste fall få avslag på søknad om sluttvederlag.

Mer informasjon om innrapportering av A-melding finnes her: https://www.altinn.no/a-ordningen/.

2. Sende oss ny adresse ved adresseendringer

Hvis bedriften får ny post- eller fakturaadresse må det sendes en melding til oss slik at brev og fakturaer fra oss kommer frem.

3. Sende melding til tariffparter og Sluttvederlagsordningen ved virksomhetsendringer

Bedrifter må sende melding til partene i tariffavtalen og oss når virksomhetsendringer er bestemt. Dette gjelder følgende endringer:

  • Fusjonering av virksomhet
  • Fisjonering av virksomhet
  • Kjøp av virksomhet
  • Salg av virksomhet
  • Opprettelse av ny avdeling
  • Nedleggelse av avdeling
  • Avvikling av foretak
  • Endring av foretakstype
  • Endring i organisasjonsnummer for bedrift

Årsaken til dette er at partene i tariffavtalen registrer tariffavtaler og vi registrerer tilslutning til Sluttvederlagsordningen på enhetsnivå. Hvis endringer ikke blir registrert hos tariffpartene og hos oss vil premieberegningen og søknadsbehandlingen bli feil.

 

Plikter noen tilsluttede bedrifter har

1. Sende inn oppdaterte fritakslister

Bedrifter som har fått innvilget premiefritak for noen av sine ansatte må sende inn oppdaterte fritakslister når det eventuelt kommer til nyansatte som skal ha fritak.