Sluttvederlag Premiekalkulator

Kategori Antall ansatte
1 (0 – 19 timer pr uke) Ansatt/e
2 (20 – 29 timer pr uke) Ansatt/e
3 (30 timer + pr uke) Ansatt/e
Sum premie
0kr
Kvartal
År

Slik bruker du kalkulatoren:

Tast inn antall ansatte du har i de ulike kategoriene. Dersom du ønsker å se premie-kostnadene pr år i stedet for pr kvartal trykker du på knappen "år" under premiesummen. a

Premie

Premieinnbetaling for sluttvederlag

Fra og med 3. kvartal 2011 gjelder følgende premiesatser per måned for Sluttvederlagsordningen og O⁄U:  

Kategori 1
2
3
Ukentlig arbeidstid
0-19 timer
20-29 timer
Mer enn 30 timer
Sluttvederlag
12 kr
16 kr
20 kr
O/U-fondet
17 kr
27 kr
46 kr
Tilsammen 29 kr
43 kr
66 kr

Prøv vår premiekalkulator

I kalkulatoren over kan du som bedrift se hvor mye premie dere må betale for å være med i Sluttvederlagsordningen. Premiekostnaden vil avhenge av antall ansatte i bedriften og hvor mange timer i uka de ansatte jobber.

Felleskontoret for LO⁄NHO–ordningene, som er en del av Sluttvederlagsordningen, innkrever premier til Sluttvederlagsfondet (Fondet) og O⁄U–fondet. Fra og med 1. kvartal 2012 faktureres gammel AFP sammen med ny AFP.

Premie for opplysnings og utviklingsfondet

På fakturaen fra Sluttvederlagsordningen innkreves også premier til O/U-fondet. Du kan lese mer om denne ordningen her.

 

Hvorfor er det viktig at jeg kontrollerer fakturaen?

På fakturaen er det opplysninger som det er viktig at du kontrollerer. Fakturaene er basert på informasjon som du som arbeidsgiver selv har meldt til Aa–registeret.  At vi kan hente informasjon fra disse kildene gjør at vi får et effektivt premiesystem, men det forutsetter at arbeidsgiver til enhver tid følger opp de lovbestemte plikter for Aa–registeret.

Uttrekk fra Aa–registeret

På fakturaen er det angitt totalt antall ansatte som inngår i premieberegningen. Premie beregnes ikke for arbeidstakere etter det kvartalet de har fylt 67 år. Fakturaen omfatter heller ikke arbeidstakere som i særlige tilfeller har fått innvilget fritak. Øvrige arbeidstakere inngår i arbeidsgivers premiegrunnlag.

Sluttvederlagsordningen innhenter informasjon i løpet av følgende perioder:

Faktura for:
Informasjon hentes i løpet av:
1.kvartal
Nov/des året før
2. kvartal
Mars
3. kvartal
Juni
4. kvartal
September

På grunn av dette er fakturaen fra Sluttvederlagsordningen alltid et kvartal på etterskudd. Endringer som registreres i Aa-registeret i inneværende kvartal vil derfor først gjøre seg gjeldende på fakturaen i påfølgende kvartal.

Tilslutning

På baksiden av fakturaen er det en liste over avdelingen(e) som det er fakturert for. Hvis det er feil i denne listen må dere enten ta kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen dere er medlem av eller arbeidstakerorganisasjonen som er part i tariffavtalen.

 

Premie

SLV-premien faktureres hvert kvartal.

Premiekostnaden avhenger av:

  • hvor mange som jobber i bedriften
  • hvor mange timer de ansatte jobber pr uke