Premie gammel AFP

Utfasing av gammel AFP-ordning

For å sluttfinansiere den gamle AFP–ordningen skal de bedrifter som har deltatt i ordningen, betale premier til den gamle AFP–ordningen for årene 2011–2015. Dette følger av AFP–tilskottsloven § 22 og vedtektene for Fellesordningen for AFP § 2–14. Premier skal betales for alle arbeidstakere frem til fylte 62 år.

Månedspremiene per arbeidstaker for gammel AFP for 2014 og 2015 er fastsatt slik:

Kategori
1 2 3
Ukentlig arbeidstid
0-19 timer
20-29 timer
Mer enn 30 timer
2014
38 kr
 43 kr
66 kr
2015
11 kr
 13 kr
20 kr
Tilsammen
49 kr
 56 kr
86 kr
Fakturering

Gammel og ny AFP faktureres sammen hvert kvartal.

Dersom det inntrer en ekstraordinær situasjon, kan styret endre premiesatsene.

Bedrifter som kun har deltatt i de gamle AFP–ordningene i Spekter eller FA, vil ikke bli krevet for premier eller egenandel til gammel AFP. Disse bedriftene vil finansiere utbetalingene til sine pensjonister i samsvar med reglene for disse ordningene.

Om premie for ny AFP, se www.afp.no.