Tilslutning Tilsluttning

Hvilke foretak er tilsluttet ordningen?

Fellesordningene; Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen og Opplysnings og utviklingsfondet baserer seg på avtaler som partene i arbeidslivet inngår i forbindelse med tariffoppgjørene. Disse avtaler blir deretter – på samme måte som Hovedavtalen – en del av tarifforpliktelsene ved at de inngår som bilag til den enkelte overenskomst.

En bedrift kan være bundet av tariffavtale med sluttvederlag enten ved avtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon, eller gjennom en direkteavtale mellom bedriften og en landsdekkende arbeidstakerorganisasjon.

Opprettelse av en tariffavtale med sluttvederlag forutsetter derfor at det er ansatte i bedriften som er organisert i en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon. Er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon part i tariffavtalen, skal arbeidsgiverorganisasjonen blant annet sende kopi av de dokumenter som viser bedriftens inngåelse av tariffavtalen til Sluttvederlagsordningen. Ved direkteavtale påligger det arbeidstakerorganisasjonen å sende slik dokumentasjon til Sluttvederlagsordningen.

Bedriften blir tilsluttet Sluttvederlagsordningen fra det tidspunktet tariffavtale som omfatter sluttvederlag trer i kraft.Hvilke ansatte er omfattet av ordningen?

Når en bedrift er tilsluttet Sluttvederlagsordningen omfattes i utgangspunktet alle ansatte, både organiserte og uorganiserte. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger.

Gjelder tariffavtalen bare for én eller flere avgrensede enheter av et foretak (herunder geografisk adskilt) er det bare de ansatte i de tilsluttede enhetene som er omfattet.

Er du usikker på om du er ansatt i en bedrift som er tilsluttet ordningen bør du kontakte ledelsen eller personalavdelingen (HR–avdelingen) i bedriften. Der kan du forhøre deg om bedriften er tariffbundet og tilsluttet Sluttvederlagsordningen, og om du er omfattet.

Meldeplikt for bedriftene

Bedriften skal melde fra skriftlig til tariffavtalens parter når nye virksomheter kommer til, det vil si dersom den overtar virksomhet, innfusjonerer virksomhet eller oppretter en eller flere nye avdelinger som registreres i Enhetsregisteret. Les mer om bedriftenes plikter i artikkelen Meldeplikt.