Uttreden

1. Uttreden etter oppsigelse av tariffavtale

Når trer bedriften ut av Sluttvederlagsordningen?

Bedriften kan ikke tre ut av Sluttvederlagsordningen før tariffperioden har løpt ut. Frem til dette tidspunktet må bedriften betale premier, og arbeidstakerne i bedriften er omfattet av ordningen. Dette gjelder selv om bedriften ikke lenger har ansatte som er organisert i arbeidstakerorganisasjonen som er part i tariffavtalen.

Bedriften bør se til at det oppnås enighet mellom begge parter til tariffavtalen om at tariffbindingen opphører ved tariffavtalens avtalte utløpstidspunkt. I motsatt fall vil det kunne være usikkert om bedriften fremdeles er bundet av tariffavtalen på grunn av avtalens ettervirkning. I slike tilfeller kan bedriften fortsatt bli betraktet som tilsluttet Sluttvederlagsordningen.

Meldeplikt for organisasjonene

Etter oppsigelse av tariffavtalen skal arbeidsgiverorganisasjonen gi skriftlig melding om en bedrifts uttreden av Sluttvederlagsordningen. Ved direkteavtale skal arbeidstakerorganisasjonen gi slik melding. I meldingen skal organisasjonen opplyse om tidspunktet den avtalte tariffperioden løper ut.

2. Uttreden ved fusjon, fisjon eller annen virksomhetsoverdragelse

Når trer bedriften ut av Sluttvederlagsordningen?

Ved virksomhetsoverdragelser opphører overdragende bedrifts tilslutning til Sluttvederlagsordningen samme dag som overdragelsen finner sted. Det betyr at foretaket er pliktig å betale premie. De ansatte opparbeider seg ansiennitet frem til denne datoen.

Ved virksomhetsoverdragelser som faller inn under arbeidsmiljøloven kapittel 16 (herunder fusjoner), blir den overtakende bedriften tilsluttet Sluttvederlagsordningen med plikt til å betale premie med mindre bedriften benytter sin rett til å reservere seg innen tre uker, jf arbeidsmiljøloven § 16–2.

Meldeplikt for bedriftene

Foretaket skal melde fra skriftlig til tariffavtalens parter om foretaksendringer. Det vil si dersom den overdrar virksomhet til et annet foretak eller fisjonerer ut virksomhet.

I meldingen må det opplyses om:

  • Gjennomføringstidspunktet for foretaksendringen.
  • Hvilken type foretaksendring som har funnet sted.
  • Hvis det er snakk om virksomhetsoverdragelse må det spesifiseres hvilken type det er snakk om og hva som er overtakende selskap. Her må bedriften også opplyse om virksomhetsoverdragelsen anses som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.
Foretaket bør så snart som mulig drøfte med tariffavtalens parter hvilket virkeområde tariffavtalen skal ha etter virksomhetsoverdragelsen. Hvis tariffavtalen skal videreføres for det overtakende foretak, må meldingen spesifisere virkeområde for tariffavtalen, dvs. om den skal gjelde for hele det overtakende foretak, eller bare for en eller flere avgrensede deler av det overtakende foretak. Dersom dette ikke er spesifisert i meldingen, vil det kunne bli lagt til grunn at tariffavtalen gjelder for hele det overtakende foretaket. Ved direkteavtale påligger det arbeidstakerorganisasjonen å gi slik melding.

Foretaket skal også sende kopi av meldingen om foretaksendringen til Sluttvederlagsordningen.

Meldeplikt for organisasjonene

Etter fusjonen, fisjonen eller virksomhetsoverdragelsen skal arbeidsgiverorganisasjonen gi skriftlig melding om en bedrifts uttreden til Sluttvederlagsordningen. Ved direkteavtale skal arbeidstakerorganisasjonen gi slik melding. I meldingen skal organisasjonen opplyse om tidspunktet fusjonen, fisjonen eller virksomhetsoverdragelsen fant sted.

3. Uttreden ved avvikling

Når trer bedriften ut av Sluttvederlagsordningen?

Ved avvikling opphører bedrifts tilslutning til Sluttvederlagsordningen samme dag som avviklingen finner sted. Dette betyr at bedriften er pliktig til å betale premie og de ansatte opparbeider seg ansiennitet frem til denne datoen.

Meldeplikt for bedriftene

Foretaket skal melde fra skriftlig til tariffavtalens parter om virksomheten avvikles, tas under konkursbehandling eller åpner privat eller offentlig gjeldsforhandling eller akkordforhandling. Melding skal også sendes hvis en avdeling i et foretak avvikles.

Foretaket skal også sende kopi av meldingen om avviklingen til Sluttvederlagsordningen.

Meldeplikt for organisasjonene

Etter fusjonen, fisjonen eller virksomhetsoverdragelsen skal arbeidsgiverorganisasjonen gi skriftlig melding om en bedrifts uttreden til Sluttvederlagsordningen. Ved direkteavtale skal arbeidstakerorganisasjonen gi slik melding. I meldingen skal organisasjonen opplyse om tidspunktet fusjonen, fisjonen eller virksomhetsoverdragelsen fant sted.