Ansiennitet

Ansiennitet

For å kunne innvilge sluttvederlag må arbeidstakeren ha vært ansatt i minst 10 år i sammenheng i samme bedrift umiddelbart før sluttdato.  Det kan også ytes sluttvederlag til arbeidstaker som har vært ansatt sammenlagt 20 år i bedriften, hvorav de siste 3 år i sammenheng umiddelbart før sluttdato.

For arbeidstaker som har arbeidet i flere bedrifter, må arbeidstakeren ha vært omfattet av Sluttvederlagsordningen i minst 15 år i sammenheng umiddelbart før sluttdato. Om ansiennitet er opptjent i flere bedrifter innen et konsern, må de aktuelle bedrifter ha vært tilsluttet Sluttvederlagsordningen da opptjeningen fant sted for å telle med.

 

For arbeidstakere som har arbeidet i et fag som hører inn under overenskomsten for anleggsfagene, fellesoverenskomsten for byggfag og elektromontører, må de ha tilknytning til denne overenskomsten i til sammen 20 år med de siste 5 år i sammenheng. Arbeidstakeren må på søknadstidspunktet være ansatt i en bedrift som er omfattet av Sluttvederlagsavtalen. Om ikke uførhet eller kronisk sykdom er årsak til at vedkommende måtte slutte, er det et tilleggsvilkår at vedkommende har mottatt dagpenger ved arbeidsledighet i minst 3 måneder uten å ha blitt tilvist passende arbeid