Årsak til at du må slutte

Har du sluttet frivillig eller ufrivillig?

Sluttvederlag ytes bare dersom opphør av arbeidsforholdet, helt eller delvis, skyldes ufrivillig fratreden.

Dette betyr at sluttvederlag kan ytes når opphøret skyldes oppsigelse fra arbeidsgiverens side eller avtale om fratreden ved nedbemanning. Oppsigelse som har sin bakgrunn i arbeidstakerens forhold, gir ikke rett til sluttvederlag. 

 

Må du slutte fordi du er syk?

Sluttvederlag kan også ytes til arbeidstakere som er innvilget uførepensjon, eller til arbeidstakere som mottar arbeidsavklaringspenger når årsaken til opphøret av arbeidsforholdet skyldes kronisk sykdom, og det er lite sannsynlig at arbeidstakeren kommer tilbake til sitt opprinnelige arbeid i overskuelig fremtid.