Sluttdato

Beregning av sluttdato

Det er alderen din på sluttdato som avgjør størrelsen på sluttvederlaget. Sluttdatoen settes ulikt avhengig av hva som var årsaken til at du må slutte.

Opphør på grunn av oppsigelse  

Ved opphør av arbeidsforholdet helt eller delvis på grunn av oppsigelse fra arbeidsgiver, settes sluttdatoen til oppsigelsestidens utløp.

Må du slutte på grunn av nedbemanning?

Ved avtale om fratreden på grunn av nedbemanning, settes sluttdato til siste dag med beregnet lønn. Er det ytet sluttpakke som inneholder en kontantutbetaling – et sluttvederlag – omregnes sluttvederlaget til lønn. Eksempelvis vil et sluttvederlag på 150.000 kroner til en arbeidstaker som har hatt 300.000 kroner i årslønn, bli regnet som 6 måneders etterlønn.

Må du slutte på grunn av uførhet eller kronisk sykdom?

Skyldes opphøret av arbeidsforholdet uførhet og kronisk sykdom, settes sluttdatoen til 6 måneder etter siste fysiske arbeidsdag. Ved delvis opphør av arbeidsforholdet på grunn av uførhet eller kronisk sykdom, settes sluttdato til 6 måneder etter siste fysiske arbeidsdag i ordinær stilling.