Rett til AFP?

Har du rett til AFP kan du ikke få sluttvederlag

Arbeidstakere som tar ut AFP, har ikke rett på sluttvederlag.  Det samme gjelder arbeidstakere som har rett til AFP, uansett om de har søkt om AFP eller ikke. For arbeidstakere som søker sluttvederlag og har fylt 62 år vil det derfor bli gjort en vilkårsprøving knyttet til om arbeidstakeren oppfyller vilkårene for AFP eller ikke. Dersom arbeidstakeren har rett til AFP får han eller hun ikke sluttvederlag.
Kan jeg få AFP senere dersom jeg tidligere har mottatt sluttvederlag?

Ja, at du tidligere har fått innvilget sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen er ikke til hinder for å få AFP. 

Husk at du likevel må oppfylle alle vilkårene for AFP for å få denne innvilget.