Søk sluttvederlag

Søkerutiner

NB! Sluttvederlagsordningen er under avvikling. Siste mulige sluttdato etter Sluttvederlagsavtalen pkt 3.5 første og annet ledd er 31.12.2018. Les mer her - eller ring oss på 22 98 98 00 for mer informasjon om sluttdato.


Søknadsskjemaet for sluttvederlag er todelt, og begge deler skal sendes samlet til Sluttvederlagsordningen. Ufullstendige søknader vil bli sendt i retur.

Søker og arbeidsgiver (evt. bobestyrer ved konkurs) skal fylle ut hver sin del. Én side for søker og to sider for arbeidsgiver. Søknadsskjemaet kan enten fylles ut for hånd eller elektronisk, direkte i PDF–skjemaet. Skjemaet kan også lagres elektronisk. Husk at søknadsskjemaet uansett må skrives ut og signeres før det sendes per brevpost til Sluttvederlagsordningen.
Søknaden skal i sin helhet sendes direkte til Sluttvederlagsordningen.

Det er viktig at det fylles ut riktig og fullstendig informasjon, samt at vedlegg legges ved der det er nødvendig og nevnt i skjemaet.

Hvis skjemaet er ufullstendig utfylt kan det bli sendt i retur og forsinke saksbehandlingen. Det er derfor viktig å påse at skjemaet er korrekt utfylt.

Er sluttvederlagssøknaden sendt inn på bakgrunn av oppsigelse eller avtale om fratredelse, skal kopi av oppsigelsesbrevet eller avtalen vedlegges søknaden.

Er sluttvederlagssøknaden sendt inn på bakgrunn av sykdom uten at uførepensjon er innvilget, må det vedlegges legeerklæring. Erklæringen må inneholde opplysninger om sykdommens art og dens betydning for arbeidsmuligheter. Er konklusjonen at arbeidsevnen er nedsatt, må legen også uttale seg om denne antas å være av varig karakter (kronisk sykdom). Legeerklæringen må være stemplet med legens id – nummer for å bli ansett som gyldig dokumentasjon