Kundeservice

Vi som jobber i Sluttvederlagsordningen vil gjerne hjelpe deg å finne den informasjonen du trenger. Om du trenger hjelp fra oss utenfor våre åpningstider håper vi at du finner svar på ditt spørsmål i spørsmål & svar spaltene under. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon til våre ulike tjenester.

Vi tar gjerne i mot forslag til hvordan vi kan bli bedre. Send oss en e-post om du har innspill.

For Bedrifter

spørsmål og svar
1
Det er feil i fakturaen
Det er flere grunner til at fakturaen inneholder feil, dette er den vanligste grunnen:

Feil i antall ansatte skyldes vanligvis feil eller manglende innrapportering i NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister. For at fakturaen skal bli riktig, er det viktig at dere til enhver tid oppdaterer informasjonen som er registrert der.

Kreditering av faktura kan kun skje dersom feil skyldes Sluttvederlagsordningen eller Sluttvederlagsordningens oppdragsgivere, eller dersom feilaktig beløp overstiger 10 prosent av gjennomsnittlig G og 10 prosent av fakturasummen.


2
Hvor mye koster det å være med i Sluttvederlagsordningen?
I artikkelen premie har vi laget en kalkulator hvor du kan danne deg et bilde av bedriftens kostnadene ved å være tilsluttet SLV-ordningen.
3
Hvor ofte får vi tilsendt faktura?
Sluttvederlagsordningen fakturerer bedriftene hvert kvartal.
4
Hvordan beregnes premien?
Premien beregnes fra en hodesats på hver enkelt ansatt ut fra hvor mye de jobber i måneden. Per i dag er satsen per måned 12 kr for ansatte i kategori 1 (4-19 arbeidstimer per uke), 16 kr for ansatte i kategori 2 (20-29 arbeidstimer per uke) og 20 kr for ansatte i kategori 3 (30 arbeidstimer eller mer per uke).
5
Hvordan blir bedriften tilsluttet Sluttvederlagsordningen?
Sluttvederlagsordningen omfatter bare dem som jobber i bedrifter i privat sektor som har tariffavtale der SLV inngår. En bedrift kan derfor ikke bli tilsluttet Sluttvederlagsordningen uten å ha tariffavtale.

For at en virksomhet skal bli tariffbundet må en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon og en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som er deltakere i Sluttvederlagsordningen, inngå en tariffavtale med SLV–bilag. Det er normalt en arbeidstakerorganisasjon, som etter at de har fått tilstrekkelig med medlemmer, fremmer krav om tariffavtale overfor arbeidsgiverorganisasjonen.

For mer informasjon om hvordan tariffavtaler opprettes kan man ta kontakt med den aktuelle arbeidsgiverforening.

6
Hvordan kommer vi oss ut av ordningen?
Sluttvederlagsordningen er en automatisk og obligatorisk tilslutning som følger av tariffavtale. For å kunne si opp SLV-ordningen må bedriften si opp tariffavtalen. Det forutsettes at det ikke er organiserte arbeidstakere ansatt i bedriften og at arbeidsgiver – og/eller arbeidstakerorganisasjonen(e) bedriften har avtale med aksepterer oppsigelse. Tariffavtale og tilslutning til Sluttvederlagsordningen vil vare ut tariffperioden, og bedriften er premiepliktig så lenge den er bundet av tariffavtale.
7
Inngår premien i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget?
Nei. Premien arbeidsgiver betaler inn til Sluttvederlagsordningen er ikke en del av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
8
Jeg får ikke betalt fakturaen
Dersom faktura ikke vil aksepteres i banken, sjekk om det er korrekt KID og korrekt kontonummer. Benytt alltid KID og kontonummer som er påført på faktura.
9
Jeg trenger kopi av faktura
Logg inn her for å hente ut fakturakopi og vedleggsbrev og se hvilken informasjon vi har registrert på din bedrift. Du er ikke lenger avhengig av oss for å få tak i denne informasjonen. For å få tilgang til portalen må du ha blitt opprettet portalbruker av adminbrukeren i din bedrift. Innloggingsinformasjon til adminbrukeren finner du på fakturaen fra Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen. 

Dersom du har problemer med å logge inn kan du sende en e-post til faktura@afpslv.no, så sender vi den elektronisk i retur. Du kan også ringe oss på 22 98 98 00 og taste 4 for bedriftsavdelingen.


 

10
Må vi betale for alle ansatte?
Når bedriften får tariffavtale med SLV er hovedregelen at alle ansatte er med, uavhengig om de er fagorganisert. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger.

Gjelder tariffavtalen bare for én eller flere avgrensede enheter av et foretak (herunder geografisk adskilt) er det bare de ansatte i de tilsluttede enhetene som er omfattet.


For Privatpersoner

spørsmål og svar
1
Må jeg betale skatt av sluttvederlaget?

Sluttvederlag var skattefritt til og med 2015. Fra og med inntektsåret 2016 må det betales skatt på sluttvederlaget.

Endringen i Skatteloven er gjort slik at de som før 1. januar 2016 oppfyller vilkårene for å motta sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen, fortsatt har rett til å motta sluttvederlaget skattefritt, selv om dette utbetales i 2016. Det er dermed ikke avgjørende når søknaden er innsendt eller innvilget, så lenge beregnet sluttdato etter Sluttvederlagsavtalen er før 1. januar 2016.

Les mer om sluttdato her

2
Hvor lang tid tar det å få søknaden behandlet?
Saksbehandlingstiden vil variere ut fra kompleksitet på saken og hvor lang tid det tar å få informasjonen vi trenger. Det vil normalt ta om lag fire måneder å få svar på søknaden om sluttvederlag.
3
Hva skal til for at jeg kan søke om sluttvederlag?
Om du er kronisk syk og/eller har fått innvilget uførepensjon fra NAV, kan du ha rett på sluttvederlag for det stillingstapet du har hatt i forbindelse med sykdommen. Om du har mistet jobben pga nedbemanning, konkurs, avvikling med mer kan du også ha rett på et sluttvederlag fra oss.
4
Hvor finner jeg søknadsskjema?
Under fanen Hva er SLV? finner du søknadsskjema om sluttvederlag. Side 1 skal fylles ut av søker selv, mens side 2 og 3 skal fylles ut av arbeidsgiver. Det er viktig at begge delene av søknaden er signert og fylt ut etter beste evne. Søkes det på bakgrunn av oppsigelse/sluttavtaler eller lignende, skal kopi av dette vedlegges søknaden. Søknaden sendes samlet direkte inn til Sluttvederlagsordningen.
5
Hvor mye får jeg utbetalt i sluttvederlag?
Satsen vil variere ut fra alder på sluttdato og hvor stort stillingstap du har hatt. Satsene varierer fra 20 000 kr til 80 000 kr. Her kan du beregne størrelsen på ditt sluttvederlag. Merk at dette kun er en veiledende kalkulator.
6
Jeg har fått innvilget sluttvederlag. Vil jeg kunne dele opp sluttvederlaget i flere utbetalinger?
Sluttvederlagsavtalen åpner ikke for dette. Sluttvederlaget er en engangsutbetaling.
7
Hvor sender jeg søknaden?
Søknaden skal sendes direkte til Sluttvederlagsordningen.
8
Jeg har sendt inn søknad om sluttvederlag. Kan jeg trekke den tilbake?
Det vil kun være mulig å trekke en søknad om sluttvederlag frem til søknaden er ferdig behandlet. Etter at søknaden er ferdig behandlet vil det ikke være mulig å trekke den.
9
Hvordan går jeg frem dersom jeg vil klage?
Hvis du er uenig i avgjørelsen til Sluttvederlagsordningen, kan du sende oss en skriftlig og begrunnet klage innen 6 uker etter at avslagsbrevet vårt er datert. Hvis du vil at andre enn deg skal sende inn klagen, må du signere en fullmakt og legge den ved klagen. Du vil motta brev fra oss når klagen er ferdig behandlet.
10
Må jeg kontakte NAV og innhente all sykehistorikk selv?
I saker der det søkes om sluttvederlag på bakgrunn av sykdom, er det Sluttvederlagsordningen som tar kontakt med NAV for å innhente aktuell sykehistorikk. Søker skal kun, i samarbeid med arbeidsgiver, fylle ut, signere og sende inn søknaden direkte til oss.
11
Jeg er ikke innvilget uførepensjon hos NAV. Kan jeg likevel søke om sluttvederlag?
Dersom du kan fremlegge en legeattest der legen dokumenterer at du har måttet avslutte/redusere arbeidsforholdet ditt som følge av kronisk sykdom, kan du være berettiget sluttvederlag. Sluttvederlagsordningen dekker ikke kostnadene ved innhenting av legeattest.
12
Hva er hovedvilkårene for å kunne få sluttvederlag?
Sluttvederlag er en ytelse for de som ufrivillig mister arbeidet. Man kan ha rett på sluttvederlag om man er mellom 50 og 67 år og ikke har rett på privat AFP. Det er flere vilkår som må være oppfylt, blant annet må man ha en viss tilslutning til Sluttvederlagsordningen før beregnet sluttdato. Se Hva er SLV? for å lese mer om ordningen og vilkårene.

Kontakt oss

Telefon
22 98 98 00
Sentralbordet er åpent mandag til
fredag fra 08:00-15:00

Fra 15. mai til 15. september stenger telefonen 14:30.
Fax
Pressehenvendelser

Kontakt Svein Aartun Bye på telefon

22 98 91 37, eller e-post

svein@afpslv.no

Postadresse
Postboks 386,
1326 Lysaker
Kontoradresse
Vollsveien 2A,
1366 Lysaker
Organisasjonsnummer
975 659 747