Meldeplikt

Organisasjonenes plikter

Arbeidsgiverorganisasjoner skal sende Sluttvederlagsordningen kopi av alle tariffavtaler/overenskomster som omfatter Sluttvederlagsavtalen, samt meldinger om punktene under. Dersom den tilsluttede bedriften ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon er det arbeidstakerorganisasjonen som skal sende kopi av avtaler og meldinger til Sluttvederlagsordningen.

Meldinger skal sendes om:

  • Et foretaks tilslutning. Meldingen må inneholde informasjon om avtaleområdet som tilslutningen gjelder og det tidspunkt tariffavtalen gjelder fra.
  • Overdragelse av virksomhet, sammenslåing med annet foretak, eller deling. Det må opplyses om hvorvidt tariffavtalen skal videreføres eller ikke til det overtakende foretaket.
  • Uttreden etter oppsigelse av tariffavtale. Meldingen må inneholde informasjon om tidspunkt den avtalte tariffperiode utløper.
Før meldingen sendes Sluttvederlagsordningen, skal organisasjonen kontrollere at vilkårene for tilslutning, videreføring eller oppsigelse er oppfylt. Hvis meldingen bare gjelder en eller flere avgrensede enheter av et foretak skal meldingen identifisere enheten(e).