Hva er O/U-midler?

Opplysnings og utviklingsmidler

Under tarifforhandlingene i 1970 ble LO og NHO (N.A.F.) enige om å etablere et fond som skulle ha til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv (O⁄U–fondet til LO⁄NHO). OU-avtalen ble sist endret i 2011. Andre arbeidsgiver– og arbeidstakerorganisasjoner har etablert egne opplysnings– og utviklingsfond.


Etter en endring av sluttvederlagsavtalen våren 2010, er det i denne avtale punkt 1.3 åpnet for at Sluttvederlagsordningen kan innkreve og fordele opplysnings– og utviklingsfonds midler på vegne av LO og NHO og eventuelle andre arbeidstaker– og arbeidsgiverorganisasjoner. Fra 1. januar 2011 er det derfor Sluttvederlagsordningen som innkrever O⁄U–premier og fordeler disse midler mellom de ulike arbeidstaker– og arbeidsgiverorganisasjonene i henhold til inngåtte avtaler.
Hvordan brukes O/U-midlene?

O⁄U–midlene benyttes blant annet til å stimulere:
  • en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økonomi og samarbeidsspørsmål
  • utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor samme områder som er nevnt
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak
  • igangsetting av ulike tiltak som bidrar til økt verdiskapning
  • et godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift
LOs andel av midlene benyttes i hovedsak til opplæringen av tillitsvalgte i regi av fagforbundene. En mindre del av midlene fordeles til LOs Forskningsfond og LOs Sekretariat.

NHOs andel av midlene blir i hovedsak fordelt mellom bransje– og landsforeningene i forhold til innbetaling fra medlemsbedriftene i den enkelte forening. Fondets midler gir det økonomiske grunnlaget for bransje– og landsforeningenes omfattende arbeid med opplærings– og utviklingstiltak, f.eks. innenfor områdene fagopplæring og kvalitetssikring.

Det er også anledning for bedriftene til å søke om støtte til "særlige behov" som faller inn under fondets formål. Henvendelser vedrørende slik støtte og fondets anvendelse rettes til bedriftens landsforening eller bransjeforening.