Regelverk

Sluttvederlagsavtalen

Gjeldende Sluttvederlagsavtale ble sist revidert våren 2010. Den trådte i kraft 1. januar 2011. Nytt i den nye Sluttvederlagsavtalen er blant annet at arbeidstakere som oppfyller vilkårene for AFP, ikke har rett til Sluttvederlag. Etter den nye avtalen gjelder, som hovedregel, den alminnelige foreldelsesfrist på tre år.

Sluttvederlagsavtalen inneholder vilkår for utbetaling av sluttvederlag og regler om bedriftenes finansiering av sluttvederlagsordningen. Innkreving av premier til O⁄U foretas i medhold av Sluttvederlagsavtalens punkt 1.3.

Ny og gammel avtale finner du her

Her finner du den nye Sluttvederlagsavtalen.

Og her finner du den gamle avtalen.

Sluttvederlagsavtalen

Avtalen inneholder vilkår for utbetaling av sluttvederlag, finansiering av ordningen og innkreving av premie.

Gjeldende avtale trådte i kraft 1. januar 2011.